بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

۱۳۵ ص

قیمت ۹۰۰۰ تومان

فهرست مطالب در ادامه

 

چکیده
فصل اول : طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲-۱ موضوع تحقیق
۳-۱ بیان مساله
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
۵-۱ اهداف تحقیق
۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق
۷-۱پیشینه تحقیق
۱-۷-۱ تحقیقات داخلی
۲-۷-۱تحقیقات خارجی
۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات
۸-۱ تعاریف مربوط به هویت
۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیق

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری
۱-۲ مقدمه
۲-۲ مباحث نظری
۱-۲-۲ دورکیم
۲-۲-۲ پارسونز
۳-۲-۲ ماکس وبر
۴-۲-۲ کنش متقابل نمادی
۵-۲-۲ کولی
۶-۲-۲ مید
۷-۲-۲ گافمن
۸-۲-۲ نظریه هویت (بورک)
۳-۲ چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق
۴-۲ پرسشهای تحقیق
۵-۲ فرضیات تحقیق
۶-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیق


فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳ مقدمه
۲-۳ نوع تحقیق
۳-۳ تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق
۱-۳-۳ تعریف نظری متغیرهای تحقیق
۲-۳-۳ تعریف عملی متغیرهای تحقیق
۴-۳ متغیرهای مستقل و وابسته
۵-۳ شاخص سازی متغیر های تحقیق
۱-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای مستقل
۲-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای وابسته
۶-۳ قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
۷-۳ اعتبار تحقیق
۸-۳ جامعه آماری
۹-۳ تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
۱-۹-۳ تعیین حجم نمونه
۲-۹-۳ شیوه نمونه گیری
۱۰-۳ واحد تحلیل
۱۱-۳ تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
۱۲-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق
۱-۴ مقدمه
۲-۴ توصیف دستاوردهای تحقیق
۱-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس
۲-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی
۳-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی
۴-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر
۵-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر
۶-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده
۷-۲-۴ بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان
۸-۲-۴ بررسی میزان تایید دیگران
۹-۲-۴ بررسی میزان درونی کردن ارزشها
۱۰-۲-۴ بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی
۱۱-۲-۴ بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان
۱۲-۲-۴ بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان
۱۳-۲-۴ بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان
۱۴-۲-۴ بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان
۱۵-۲-۴ بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق
۱-۵ مقدمه
۲-۵ آزمون فرضیات
۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان
۱-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان
۲-۱-۲-۵آزمون فرضیه ۲/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان
۳-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان
۲-۲-۵آزمون فرضیه ۲ : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی
۱-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی»
۲-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی»
۳-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی»
۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»
۱-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی»
۲-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی
۳-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی
۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی
۱-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۴: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی»
۲-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»
۳-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»

۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»
۱-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی»
۲-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۵: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»
۳-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی»
۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۶ : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی
۱-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۶: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»………….
۲-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»…..
۳-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»………….
۳-۵ تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)
۱-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت دینی
۲-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی
۳-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت ملی۸۲
۴-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی
۴-۵ تحلیل مسیر
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۶ خلاصه تحقیق
۲-۶ جمع بندی و نتیجه گیری
۳-۶ پیشنهادها
فهرست منابع و ماخذ
پیوست

 

 


 
فهرست جداول
جدول۱-۳ میزان آلفای کرانباخ ………………………………………………………………………………………….. ۴۷
جدول ۲-۳ میزان دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نیشابوربه تفکیک جنس ،
رشته و پایه تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
جدول ۳-۳ توزیع حجم نمونه به تفکیک پایه تحصیلی و جنس………………………………………………… ۴۹
جدول ۴-۳ توزیع حجم نمونه به تفکیک جنس ، پایه و رشته تحصیلی…………………………………….. ۵۰
جدول ۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب جنس ………………………………………………………………….. ۵۲
جدول ۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی …………………………………………………………. ۵۳
جدول ۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی………………………………………………………… ۵۳
جدول ۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر……………………………………………………….. ۵۴
جدول ۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر………………………………………………………. ۵۵
جدول ۶-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده……………………………………………… ۵۶
جدول ۷-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود………………………………………………. ۵۷
جدول ۸-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تایید دیگران بودن………………………………………….. ۵۸
جدول ۹-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب درونی کردن ارزشها ……………………………………………… ۵۹
جدول۱۰-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گروهی…………………………………….. ۶۰
جدول۱۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی………………………………………….. ۶۱
جدول۱۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی…………………………………………………… ۶۲
جدول۱۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی……………………………………………. ۶۳
جدول ۱۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی…………………………………………………… ۶۴
جدول۱۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میز ان هویت اجتماعی…………………………………………….. ۶۵
جدول ۱-۵ آزمون تفاوت میانگین هویت اجتماعی بر حسب جنس………………………………………….. ۶۷
جدول ۲-۵ آزمون تفاوت میانگین هویت دینی بر حسب جنس …………………………………………….. ۶۸
جدول ۳-۵ آزمون تفاوت میانگین هویت خانوادگی بر حسب جنس……………………………………….. ۶۸
جدول ۴-۵ آزمون تفاوت میانگین هویت ملی بر حسب جنس……………………………………………….. ۶۹
جدول ۵-۵ همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت اجتماعی…………………………………………. ۶۹
جدول ۶-۵ همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت دینی……………………………………………… ۷۰
جدول ۷-۵ همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت خانوادگی………………………………………. ۷۰
جدول ۸-۵ همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت ملی………………………………………………… ۷۱
جدول ۹-۵ همبستگی رضایت فرد از خود با هویت اجتماعی…………………………………………………… ۷۱
جدول ۱۰-۵ همبستگی رضایت فرد از خود با هویت دینی………………………………………………………… ۷۲
جدول ۱۱-۵ همبستگی رضایت فرد از خود با هویت خانوادگی………………………………………………….. ۷۲
جدول ۱۲-۵ همبستگی رضایت فرد از خود با هویت ملی………………………………………………………… ۷۳
جدول ۱۳-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت اجتماعی…………………………………………… ۷۳
جدول ۱۴-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت دینی…………………………………………………… ۷۳
جدول ۱۵-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت خانوادگی…………………………………………. ۷۴
جدول ۱۶-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت ملی…………………………………………………. ۷۴
جدول ۱۷-۵ همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت اجتماعی………………………………………………… ۷۵
جدول ۱۸-۵ همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت دینی ……………………………………………………… ۷۵
جدول ۱۹-۵ همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت خانوادگی………………………………………………… ۷۶
جدول ۲۰-۵ همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت ملی……………………………………………………….. ۷۶
جدول ۲۱-۵ همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت اجتماعی……………………………………… ۷۷
جدول ۲۲-۵ همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت دینی…………………………………………… ۷۷
جدول ۲۳-۵ همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت خانوادگی……………………………………. ۷۸
جدول ۲۴-۵ همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت ملی……………………………………………… ۷۸
جدول ۲۵-۵ عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت دینی.. ۷۹
جدول ۲۶-۵ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت دینی در مرحله سوم……………….. ۷۹
جدول ۲۷-۵ عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم………………………………………………….. ۸۰
جدول ۲۸-۵ عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی
هویت خانوادگی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
جدول ۲۹-۵ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت خانوادگی در مرحله سوم……….. ۸۱
جدول ۳۰-۵ عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. ۸۲
جدول ۳۱-۵ عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت ملی…. ۸۳
جدول ۳۲-۵ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت ملی در مرحله جدول سوم………. ۸۳
جدول ۳۳-۵ عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. ۸۴
جدول ۳۴-۵ عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی
هویت اجتماعی………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
جدول ۳۵-۵ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت اجنماعی در مرحله چهارم……….. ۸۵
جدول ۳۶-۵ عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله چهارم………………………………………………. ۸۶
جدول ۳۷-۵ محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت دینی………………………………… ۸۸
جدول ۳۸-۵ محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت خانوادگی………………………….. ۸۹
جدول ۳۹-۵ محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت ملی………………………………… ۹۰
جدول ۴۰-۵ محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت اجتماعی………………………….. ۹۱
فهرست اشکال
شکل ۱-۲ مدل نظام کنترل فرایند هویت ………………………………………………………………………….. ۲۸
شکل ۲-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………… ۳۳

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۲ رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) ………………………………………………… ۲۰
نمودار ۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود………………………………………………… ۵۷
نمودار ۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تائید دیگران بودن……………………………………………… ۵۸
نمودار ۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب درونی کردن ارزشها………………………………………………… ۵۹
نمودار ۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گووهی……………………………………….. ۶۰
نمودار ۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی………………………………………… ۶۱
نمودار ۶-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی……………………………………………………… ۶۲
نمودار ۷-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی………………………………………………. ۶۳
نمودار ۸-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی……………………………………………………… ۶۴
نمودار ۹-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت اجتماعی………………………………………………… ۶۵
نمودار۱-۵ تحلیل مسیر هویت……………………………………………………………………………………………… ۸۷

راهنمایی تصویری خرید
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه