ساماندهي بازار تويسركان

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : مقاله

ساماندهی بازار تویسرکان

۲۲۳ ص

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

 فهرست مطالب ادامه مطلب

فصل اول

۱- کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۱ سوال تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۲ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۴ سابقه‌ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۵ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۶ فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۷ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۸ روش کسب داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۹ مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴

فصل دوم

۲- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۲-۱- تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۲-ارزشها واهمیت بافت تاریخی……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۳- معرفی بازار……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴- مطالعات تاریخی در مورد بازار…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۴-۱-پیدایش بازار………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴-۱-۱-شناخت بازار…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴-۱-۲-پیدایش بازار در سکونت گاههای پیش از تاریخ……………………………………………………………. ۱۴

۲-۴-۱-۳-ویژگی های کالبدی ومعماری بازارها……………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۴-۱-۳-۱- برخی از ویژگی های فضایی وکالبدی بازارها………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۱-۳-۲-مصالح وفن بنا…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۵-نقش اجتماعی بازارها………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۶- چگونگی توزیع فضایی ووجه تسمیه………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۶-۱- ویژگی های فضایی وموقعیت شهری راسته ها وفضاهای گوناگون بازار………………………….. ۳۲

۲-۶-۲- جاذبه وکشش مراکز وراسته های تخصصی………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۶-۳ – همجواری فعالیتهای سازگار

-۶-۴- امنیت ، نظارت وکنترل ………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۶-۵- عوامل موثر در تجمع بازرگانان…………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۷-معماری بازار ویژگیهای آن………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۷-۱- سقف بازار وعلت وجودآن…………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۸- بازارها در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۹-فضاهای تشکیل دهنده بازارها در ایران…………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۰- انواع بازار………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۱-بازار هسته ی اصلی شهر……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۲- مورفولوژی بازار………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۳- کارکرد بازار…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۴- مسجد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۱۵- توقفگاهها………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۱۶- بررسی انبارها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۷- عملکرد عناصر کالبدی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱۸- عناصر کالبدی ونیاز های شهروندان…………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۹-رابطه فیزیکی عناصر کالبدی با بازار……………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۲۰- سیر تحول فیزیکی عناصر کالبدی ……………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۲۰-۱- دوره نوجوانی عناصر کالبدی…………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۲۰-۲- دوره بلوغ عناصر کالبدی…………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲۰-۳- دوره پیری عناصر کالبدی ………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۲۱- عوامل جغرافیایی وتوزیع زمان فعالیتهای تجاری……………………………………………………………….. ۵۴

۲-۲۱-۱- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول شبانه روز ……………………………………………………….. ۵۴

۲-۲۱-۲- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول سال………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۲۲-ویژگی های عمده بخش مرکزی (بازار)شهرها……………………………………………………………………… ۵۶

۲-۲۳- مفاهیم وتعاریف مراکز خرید………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۲۴- تاریخچه وسیر تکاملی خرید…………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲۵- جذابیت برای مراجعه کنندگان……………………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۲۶- کیفیات بازار…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

فصل سوم

۳- نمونه موردی جهان وایران……………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۱- سابقه ساماندهی بافتهای تاریخی در مراکز شهری دنیا…………………………………………………………. ۷۱

۱-۱-۳ – شهر موستار

۳-۱-۲- ایالات متحده امریکا …………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۱-۳- لس آنجلس ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۱-۴- ایتالیا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۲-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۳-۳- سابقه ساماندهی درایران ………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۳-۱- نمونه مورد تبریز………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

فصل چهارم

۴- بررسی وشناخت شهر ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۱- وجه تسمیه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۲- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر وروند رشد آن…………………………….. ۸۸

۴-۳- تحولات شهر تویسرگان د رمعاصر…………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۴- خصوصیات جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۴-۱- موقعیت ریاضی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۴-۲- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۴-۳- تقسیمات سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۴-۴- توپوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۴-۵- شیب…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۴-۶- عوامل محدودکننده توسعه شهر………………………………………………………………………………………… ۹۶

۴-۴-۷- زمین شناسی………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۴-۸- خاک شناسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۴-۴-۹- زلزله ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴-۴-۱۰- مسائل هواشناسی ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴-۵-خصوصیات اجتماعی شهر ومحلات مختلف آن…………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۵-۱- تعیین محدوده محله های مختلف در شهر وچگونگی روابط آنها با یکدیگر………………… ۱۰۶

۴-۶- بافت وسازمان شهر………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۷- ساختار شهر تاریخی توسرگان………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۸- عملکرد بازار وتحولات آن……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۹- شناخت عناصر وفضاهای مهم وبا ارزش تاثیر گذار…………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۹-۱- بازار سرپوشیده ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۴-۹-۲- قیصریه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۴-۹-۳ –مسجد جامع…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

 ۴-۹-۴- چنار مسجد باغوار

۴-۹-۵- مدرسه شیخ علی خانی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۹-۶- حمام خان…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۴-۹-۷- خیابان شهیدباهنر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۹-۸ میدان امام…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۹-۹- مراکز تجاری جدید…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

۴-۱۰- بررسی وویژگی های کالبدی بازار……………………………………………………………………………………… ۱۳۰

۴-۱۱- بررسی ویژگیهای شبکه شهری پیرامون بازار…………………………………………………………………… ۱۳۱

۴-۱۱-۱- ویژگیهای شبکه اصلی ارتباطی بازار…………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۱۲- میزان عبور ومرور در بازار وجمعیت استفاده کننده……………………………………………………….. ۱۳۶

۴-۱۳- بررسی روحیات اجتماعی مردم واقع در بافت قدیمی وپیرامون بازار……………………………. ۱۳۷

۴-۱۳-۱- محل ها وچگونگی برگزاری مراسم اجتماعی بازار……………………………………………………… ۱۳۹

۴-۱۳-۱-۱- تکایا ومساجد بافت تاریخی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۱۳-۱-۲- برگزاری مراسم ایام محرم……………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۱۳-۱-۳- برگزاری مراسم نماز جمعه……………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۴-۱۴- بررسی ویژگیهای اقتصادی بازار………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۴-۱۴-۱- برآورد تعدادشاغلین در بازار…………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۴-۱۴-۲- بررسی میزان وانواع مشاغل ومغازه های موجود ومتروکه………………………………………….. ۱۴۱

۴-۱۴-۳- بررسی مشاغل واصناف قدیمی در بازار تویسرگان ……………………………………………………. ۱۴۴

۴-۱۵- بررسی و شناخت عناصر ساختاری در بازار تویسرکان……………………………………………………. ۱۴۴

۴-۱۵-۱- کرسی چینی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

۴-۱۵-۲- دیورهای باربر…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۴-۱۵-۳- ستون ها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۱۵-۴- پوشش ها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۴-۱۵-۵- تویزه ها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۴-۱۵-۶- کف ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۴-۱۵-۷- نورگیرها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۴-۱۶- ورودی ها …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

۴-۱۷- تاثیر اقلیم در ساخت بازار…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸

۴-۱۷- تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی بازار…………………………………………………………………………. ۱۵۸

۴-۱۷-۱- ۱ه رسانش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸

۴-۱۷-۲- ۲ ه تابش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

۲-۱۷-۴ – باد

۴-۱۷-۳- برف و باران و رطوبت هوا……………………………………………………………………………………………… ۱۵۹

۴-۱۸- شناخت مصالح بکار رفته در بازار……………………………………………………………………………………… ۱۶۰

۴-۱۸-۱- گل …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

۴-۱۸-۲- خشت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰

۴-۱۸-۳- کاهگل …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

۴-۱۸-۴- گچ …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

۴-۱۸-۵- گچ و خاک…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

۴-۱۸-۶- آجر…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲

۴-۱۹ -کاربرد مصالح در عناصر ساختاری بازار…………………………………………………………………………….. ۱۶۲

۴-۱۹-۱- پی ها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

۴-۱۹-۲- ستونها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۲

۴-۱۹-۳- پوشش های سقف…………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

۵-۱۹-۴- پوشش لنگه پوش با بام سطح……………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۴-۱۹-۵- دیوارها……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۳

۴-۱۹-۶- جرزها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

۴-۱۹-۷- دیوارهای جدا کننده ……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

۴-۱۹-۸- بام ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴

۴-۲۰- آسیب شناسی بازار تویسرکان…………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

۴-۲۰-۱- بررسی آسیب های فرهنگی ،اجتماعی و جمعیتی در بافت تاریخی و تاثیر آن بر بازار ۱۶۷

۴-۲۱- بررسی آسیب شناسی کالبدی بازار تویسرکان………………………………………………………………… ۱۶۸

۴-۲۱-۱ تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا……………………………………………………………… ۱۷۰

۴-۲۱-۱-۱- تاثیر بارش بر شالوده کلی بنا………………………………………………………………………………….. ۱۷۰

۴-۲۱-۱-۲- تاثیر باد بر شالوده کلی بنا……………………………………………………………………………………….. ۱۷۱

۴-۲۱-۱-۳- تاثیر خورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا…………………………………………………….. ۱۷۳

۴-۲۱-۱-۴- تاثیر زلزله بر شالوده کلی بنا…………………………………………………………………………………… ۱۷۳

۴-۲۱-۱-۵- تاثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا……………………………………………….. ۱۷۴

۴-۲۱-۱-۶- تاثیر عوامل زمان بر شالوده کلی بنا………………………………………………………………………… ۱۷۴

۴-۲۱-۱-۷- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا…………………………………………………………………….. ۱۷۴

۴-۲۲- تاثیر عوامل فرسایش بخش بر عناصر اصلی (سقف ،کف،دیوارهای داخلی و خارجی ).. ۱۷۵

۴-۲۲-۱- ناحیه محاور پی ها ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۶

۴-۲۲-۲- نقاطی از بنا که در شیب قرار دارند(پوشش ها)…………………………………………………………. ۱۷۶

۳-۲۲-۴ – منافذ و ترکها

۴-۲۲-۴- نقاطی که در نبش ها قرار دارند………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

۴-۲۲-۵- سطح خارجی بازار………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۶

۴-۲۳- تاثیر عوامل مخرب و فرسایش بخش بر مصالح مورد استفاده در بازار تویسرکان………….. ۱۷۷

۴-۲۴- هوازدگی مصالح………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷

۴-۲۴-۱- هوازدگی شیمیایی………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۸

۴-۲۴-۲- هوازدگی فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۸

۴-۲۴-۳- هوازدگی زیست شناختی ……………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

۴-۲۵- فرسایش آجرها و ملات ها ………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

فصل پنجم

۵- طرح و پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۵

۵-۱- پیشنهاداتی برای برنامه ریزی شهری در بافت قدیم بازار…………………………………………………… ۱۹۵

۵-۲- توصیه هایی در زمنینه های اجرایی طرح ساماندهی ،مشارکت بازاریان و ادامه مشاغل
سنتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۲

۵-۲-۱ چگونگی مراحل مشارکت بازاریان در اجرای طرح ساماندهی ……………………………………….. ۲۰۳

۵-۲-۲- زمینه مشارکت مردم و کسبه در طرح های ساماندهی ………………………………………………. ۲۰۵

۵-۲-۳- محورهای مشارکت ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۶

۵-۲-۴- روش های مشارکت در بازار…………………………………………………………………………………………….. ۲۰۷

۵-۳- میزان مداخله ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

۵-۳-۱- پیشگیری از فرسایش ……………………………………………………………………………………………………… ۲۰۹

۵-۳-۲- حفاظت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۹

۵-۳-۳ -استحکام بخشی ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۹

۵-۳-۴- ساماندهی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۰

۵-۳-۵- احیاء………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۰

۵-۳-۶-بازآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۰

۵-۳-۷- بازسازی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۱

۵-۴- مبانی طراحی ساماندهی بازار تویسرکان ……………………………………………………………………………. ۲۱۱

۵-۵- طرح ساماندهی بازار……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۲

۵-۶- نحوه در مان در بازار تویسرکان…………………………………………………………………………………………….. ۲۱۷

فهرست جداول

جدول ۴-۱- پارامترهای مربوط به آب و هوای شهر تویسرکان در یک دوره ۱۰ ساله ……………. ۱۰۲

جدول ۴-۲- درجه حرارت و میزان بارندگی در شهر تویسرکان طی ماه های مختلف ……………. ۱۰۳

جدول ۴-۳- مشخصات مقاطع خیابان ها و حول بازار تویسرکان………………………………………………… ۱۱۳

جدول ۴-۴- کیفیت ابنیه در بلوک های اطراف بازار……………………………………………………………………. ۱۱۴

جدول ۴-۵ تعداد طبقات در بلوکهای اطراف بازار…………………………………………………………………………. ۱۱۴

جدول ۴-۶- ویژگی های مشاغل رایج در بازار تویسرکان……………………………………………………………. ۱۴۳

فهرست تصاویر

۳-۱ – نحوه ساماندهی و بازسازی در راسته بازار تبریز ………………………………………………………………… ۸۴

۳-۲- حجره‌ها پس از بازسازی …………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۳-۳-نحوه ساماندهی و بازسازی در راسته بازار تبریز …………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۴- نحوه ساماندهی و بازسازی در سراها – بازار تبریز ……………………………………………………………….. ۸۵

۱-تصویر راسته شمالی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۲- تصویر سقف گالوانیزه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۳- تصویر راسته جنوبی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴- تصویر راسته شرقی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۵-تصویر راسته غربی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۶- تصویر راسته مستوفی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۷- تصویر قیصریه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۸- تصویر مسجد جامع تویسرکان…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۹- تصویر ورودی مسجد جامع از راسته بازار………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۱۰- تصویر خیابان شهید باهنر………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۱۱- تصویر میدان امام…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۱۲- تصویر خیابان حافظ غربی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۱۳- تصویر خیابان شهدا…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

۱۴- تصویر خیابان شهید باهنر………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۱۵- دیوارهای باربر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

۱۶- تصویر ستون ها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۱۷- تصویر پوشش ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۱۸- تصویر کف ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۱۹- تصویر نورگیرها………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۲۰- ورودی شمالی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

۲۱- ورودی جنوبی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳

۲۲- ورودی شرقی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

۲۳- ورودی غربی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵

۲۴- ورودی جنوبی غربی

۲۵- تصویر مستوفی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۲۶- جنس بام………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

۲۷- جنس بام ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

تصاویر آب شناسی

۲۸- کف سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۰

۲۹- جدول کاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۱

۳۰- سقف راسته شمال …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲

۳۱- دفع آب …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۳

۳۲- روکش دیوار ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۴

۳۳- کشیدن ملات …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۵

۳۴- نورگیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۶

۳۵- مشکلات وجود کارگران …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

۳۶- کنده کاری جلوی ورودی‌ها …………………………………………………………………………………………………… ۱۸۸

۳۷- سردر نامناسب ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۳۸- عدم وجود پارکینگ ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۰

۳۹- عدم وجود سردر مناسب ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۱

۴۰- امتداد صف ایستگاه تاکسی …………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲

۴۱- دست فروشان …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۳

فهرست نقشه‌ها

۱-    موقعیت بازار

۲-    کاربری‌های اطراف بازار

۳-    بلوک‌های اطراف

۴-    قدمت ابنیه

۵-    تراکم

۶-    معابر مرتبط با بازار

۷-    جزئیات

۸-    جمعیت توسعه‌ی شهر

۹-    قیمت سرقفلی

۱۰- جهت باد

۱۱- جنس بازشو

۱۲- تصویر ورودی‌ها

۱۳- شیب‌بندی

۱۴- موقعیت پارکینگ

۱۵- عناصر تأثیر گذار

۱۶- آسیب شناسی

۱۷- کف سازی

۱۸- ساماندهی بدنه راسته‌ها

۱۹- جانمایی

راهنمایی تصویری خرید
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه