پروژه رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران

دسته‌ها
فهرست مقالات و پروژه ها
کسب درآمد از اینترنت

با کلیک بر روی پرداخت دانلود، به صفحه پرداخت یکی از 4 بانک(ملت،ملی،سامان،اقتصاد نوین) هدایت می شوید (نگران نباشید با هر کارتی می توانید پرداخت نمایید) و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود ظاهر شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید راهنمای تصویری خرید را ببینید
دسته بندی دسته بندی : پروژه

رابطة متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای

فعال در بازار سهام تهران (۷۹- ۱۳۷۲ )

فرمت : ورد | صفحات:۲۲۰

 

چکیده

رابطة متغیرهای کنترل راهبردی و اثربخشی شرکتهای فعال در بازارسهام تهران (۷۹-۱۳۷۲)

کنترل راهبردی، زمینه لازم را جهت شناخت و حرکت مناسب در محیط، به منظور رشد و رقابت یا ایستایی در مقابل راهبردهای تهاجمی رقبا، همراه با توجه به یکپارچگی راهبردی، فراهم می آورد.

در پژوهش حاضر سعی شده است به دو پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود:

۱- آیا متغیرهای کنترل راهبردی در شرکتهای نمونه فعال، در بازار سهام به کار گرفته شده اند؟

۲- آیا شرکتهایی که متغیرهای کنترل راهبردی را بیشتر به کار برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدین ترتیب دو فرضیه اصلی زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

۱- شرکتهای فعال در بازار سهام تهران در فاصلة سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹، متغیرهای کنترل راهبردی را در نظر داشته اند.

۲- اثربخشی شرکتهای مذکور با بکارگیری متغیرهای کنترل راهبردی رابطه مستقیم داشته است.

تاثیر ۱۲ متغیر پیش بین پژوهش، در دو سطح صنعت و شرکت، شامل رشد صنعت، حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از تولید با مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، سهم نسبی از بازار شرکت، حاشیه سود شرکت، آشنایی با مشتری، نقاط ضعف و قوت رقابتی شرکت، قابلیتهای فناوری شرکت، قابلیتهای مدیریت شرکت و کیفیت و قیمت بر متغیر ملاک که ترکیبی از پنج متغیر، شامل نوآوری، انعطاف پذیری، حاضر بودن، سودآوری (نرخ برگشت سرمایه) و رشد است، مورد مطالعه قرار گرفتند.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و منابع گزارشهای سه ساله بازار سهام تهران جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

بررسی همبستگی متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی نشان داد که متغیر اثربخشی با همه متغیرهای پیش بین همبستگی دارد. یعنی تغییر در متغیرهای پیش بین باعث تغییر در اثر بخشی خواهد شد. به ویژه متغیر ملاک با متغیرهای پیش بین حاشیه سود صنعت، رقابت صنعت، مقیاس اقتصادی صنعت، آثار اجتماعی و محیطی، سهم نسبی از بازار، آشنایی با مشتری، فناوری شرکت، توانایی مدیریت و کیفیت و قیمت همبستگی بیشتری دارد.

به منظور بررسی رابطه خطی بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین، از روش رگرسیون چند متغیره خطی (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحلیل رگرسیون گام به گام، ۷ مدل بود که مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضیه های پژوهش، انتخاب شد. براساس این مدل، مجموعة متغیرهای کنترل راهبردی، شامل کیفیت و قیمت، آثار اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی، حاشیه سود صنعت، سهم نسبی از بازار بیشترین همبستگی را با متغیر ملاک دارند.

 

 

 

 


فهرست مطالب در ادامه مطلب

عنوان                                          صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش …………………….. ۱

۱-۱- مقدمه………………………………….. ۲

۲-۱- مسأله …………………………………. ۲

۳-۱- سابقه موضوع…………………………….. ۴

۴-۱- هدف …………………………………… ۵

۵-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………… ۶

۶-۱- پرسشهای پژوهش ………………………….. ۷

۷-۱- فرضیه های پژوهش…………………………. ۷

۸-۱- واژههای کلیدی پژوهش……………………… ۸

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش …………………….. ۹

۱-۲- مقدمه…………………………………. ۱۰

۲-۲- سامانه های کنترل راهبردی …………………… ۱۰

۳-۲- ناپیوستگی محیطی ………………………….. ۱۳

۱-۳-۲- نیروی های اجتماعی ………………………. ۱۳

۲-۳-۲- نیروهای اقتصادی ………………………… ۱۳

۳-۳-۲- نیروهای فناوری …………………………. ۱۴

۴-۳-۲- نیروهای سیاسی ………………………….. ۱۴

۵-۳-۲- آثار ناپیوستگی های محیطی ………………… ۱۴

۴-۲- تعریف کنترل راهبردی ……………………….. ۱۵

۱-۴-۲- کنترلهای مثبت و منفی …………………….. ۱۶

۲-۴-۲- کنترلهای نتایج و اقدام …………………… ۱۷

۳-۴-۲- ضرورت کنترل ……………………………. ۲۰

۴-۴-۲- تعریف راهبرد……………………………. ۲۰

۱-۴-۴-۲- معیارهای راهبرد اثر بخش…………………. ۲۱

۵-۲- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت…………… ۲۳

۱-۵-۲- کنترل اجرای راهبرد……………………….. ۲۳

۲-۵-۲- روایی فرضیات راهبرد……………………… ۲۴

۳-۵-۲- مدیریت مقوله راهبردی…………………….. ۲۴

۴-۵-۲- کنترل تعاملی……………………………. ۲۴

۵-۵-۲- بررسی های دوره ای راهبرد…………………. ۲۵

۶-۵-۲- اهمیت کنترل راهبردی……………………….. ۲۷

۷-۵-۲- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی…………. ۲۸

۱-۷-۵-۲- رویکرد سنتی…………………………… ۲۸

۲-۷-۵-۲- رویکرد های جایگزین …………………… ۲۸

۱-۲-۷-۵-۲- رویکرد انتقادی …………………….. ۲۹

۱-۱-۲-۷-۵-۲- پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه…….. ۳۲

۲-۱-۲-۷-۵-۲- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی…….. ۳۳

۳-۱-۲-۷-۵-۲- کنترل آماده باش ویژه ………………. ۳۵

۲-۲-۷-۵-۲- رویکرد تنظیم متمرکز ………………… ۳۶

۶-۲- کنترل حرکت راهبردی ………………………… ۳۷

۷-۲- کنترل جهش راهبردی …………………………. ۳۷

۸-۲- روشهای تدوین راهبرد ………………………. ۳۹

۹-۲- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد …. ۴۰

۱۰-۲- یادگیری و کنترلهای راهبردی ………………….. ۴۵

۱۱-۲- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی……….. ۴۸

۱-۱۱-۲- تعیین متغیرهای کلیدی ……………………. ۵۱

۲-۱۱-۲- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی ………….. ۵۳

۳-۱۱-۲- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح. ۵۶

۱۲-۲- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی…. ۵۷

۱۳-۲- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی … ۵۸

۱۴-۲- سلسله مراتب کنترل راهبردی …………………. ۵۹

۱۵-۲- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها …………. ۶۱

۱۶-۲- عملیاتی کردن کنترل راهبردی ………………… ۶۱

۱-۱۶-۲- تیمهای کنترل راهبردی…………………….. ۶۳

۲-۱۶-۲- نقش مدیریت ارشد……………………….. ۶۳

۳-۱۶-۲- نقش کنترل کننده مدرن……………………. ۶۶

۱۷-۲- اثربخشی سازمانی………………………….. ۶۷

۱-۱۷-۲- مقدمه………………………………… ۶۷

۲-۱۷-۲- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی……… ۶۷

۳-۱۷-۲- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی………….. ۶۸

۴-۱۷-۲- سنجش عملکرد سازمان…………………….. ۶۹

۵-۱۷-۲- تعریف اثربخشی………………………….. ۷۰

۶-۱۷-۲- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی.. ۷۲

۷-۱۷-۲- معیارهای اثربخشی……………………….. ۷۲

۸-۱۷-۲- مدل ارزشهای رقابتی……………………… ۷۴

۹-۱۷-۲- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی…………… ۷۶

۱۰-۱۷-۲- چارچوب نظری پژوهش…………………….. ۷۷

۱۱-۱۷-۲- جمع بندی فصل دوم………………………. ۸۳

فصل سوم : روش شناسی پژوهش………………………. ۸۵

۱-۳- مقدمه ………………………………….. ۸۶

۲-۳- جامعه ‎آماری …………………………….. ۸۶

۳-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………….. ۸۶

۴-۳- ابزارهای جمع آوری داده ها …………………. ۸۸

۱-۴-۳- منابع داده ها …………………………. ۸۸

۲-۴-۳- پایایی پرسش ها ………………………… ۸۹

۳-۴-۳- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش …………. ۸۹

۴-۴-۳- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری ………….. ۹۲

۵-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………….. ۹۳

۱-۵-۳- مدل تجزیه و تحلیل داده ها ………………… ۹۳

۲-۵-۳- روشهای آماری برای تحلیل داده ها ………….. ۹۴

فصل چهارم: تحلیل داده ها ……………………….. ۹۶

۱-۴- مقدمه ………………………………….. ۹۷

۲-۴- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه …………….. ۹۷

۳-۴- توزیع فراوانی داده‌ها ……………………. ۱۰۰

۴-۴- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف………………….. ۱۱۱

۵-۴- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی    ۱۱۴

۶-۴- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی……………….. ۱۱۷

۷-۴- گزینش متغیرهای پیش بین…………………….. ۱۲۴

۸-۴- نمودار پراکنش……………………………. ۱۲۴

۹-۴- بررسی مقادیر پرت………………………… ۱۲۵

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری…………………….. ۱۲۷

۱-۵- مقدمه …………………………………. ۱۲۸

۲-۵- مروری بر چارچوب نظری پژوهش ………………. ۱۲۸

۳-۵- یافته های مهم پژوهش …………………….. ۱۲۹

۴-۵- نتایج و پیشنهادهای پژوهش ………………… ۱۳۳

۱-۴-۵- پیشنهاد به پژوهشگران ………………….. ۱۴۳

۲-۴-۵- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی…………….. ۱۴۴

۳-۴-۵- پیشنهاد به دولت ………………………. ۱۴۸

منابع………………………………………. ۱۵۳

پیوست ۱…………………………………….. ۱۶۲

پیوست ۲…………………………………….. ۱۸۲

راهنمایی تصویری خرید
تگ برچسب ها :
نویسنده نویسنده : nicbook
تاریخ تاریخ : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲


بخش نظرات بسته شده است .


دانلود نمونه سوالات شرکت مخابرات سوالات استخدامي بانك قرض الحسنه مهر ایران نمونه سوالات شرکت مخابرات رشته اقتصاد سوالات استخدامي مخابرات-رشته اقتصاد سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات ازمون استخدامي بانك مهر سوالات استخدامي بانك مهر دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر 91 سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته آمار سوالات آزمون استخدامي مخابرات -رشته آمار نمونه سوالات بانک صنعت و معدن سوالات آزمون بانک صنعت سوالات مصاحبه سوالات مصاحبه سپاه نمونه سوالات مصاحبه نیرو انتظامی سوالات استخدامی بانک دانلود نمونه سوالات بانک نمونه سوالات استخدامي شرکت مخابرات رشته مهندسي صنايع نمونه سوالات استخدامي مخابرات رشته كامپيوتر نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات سوالات سال های گذشته بانک دانلود سوالات استخدامی بانک مهر ایران سوالات آزمون استخدامي بانك مهر سوالات آژمون شهرداری دانلود سوالات شهرداری نمونه سوالات استخدامی شهرداری سوالات استخدامی شهرداری دانلود رایگان سوالات استانداری سوالات استخدامي جهاد كشاورزي رشته محيط زيست و شيلات نمونه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري سوالات استخدامی جهاد کشاورزی رشته دامپروري نمونه سوالات استخدامي جهاد كشاورزي سوالات استخدامي جهاد كشاورزي-رشته محيط زيست و شيلات سوالات استخدامی استانداری نمونه سوالات استخدامی استانداری مجموعه دانش علوم بانکی دانلود سوالات بانک صادرات نمونه سوالات استخدامي بانك صادرات سوالات استخدامي بانك صادرات دانش علوم بانکی کتاب دانش علوم نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری سوالات آزمون استخدامی استانداری منبع آزمون بانک ها منبع ازمون بانک ها نمونه سوالات مصاحبه اموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه کبک دروس عمومی بیش از 3000 سوالات دروس عمومی احکام و معرف اسلامی زبان ادبیات سوالات وزارت بهداشت نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت سوالات نیرو انتظامی سوالات آزمون نیرو انتظامی سوالات امتحان نیرو انتظامی سوالات استخدامی احکام نمونه سوالات استخدامی احکام دانش کامپیوتر سوالات استخدامی نیرو انتظامی نمونه سوالات مصاحبه حضوري و گزينش نمونه سوالات قضاوت نمونه سوالات مصاحبه نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ریاضی و آمار دانلود نمونه سوالات امر قضا نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی نمونه سوالات امر قضا دانلود منابع قضاوت سوالات آزمون قضاوت سوالات امر قضاوت دانلود سوالات قضاوت دانلود سوالات شرکت مخابرات رشته مهندسی صنایع دانلود سوالات وزارت نیرو سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات (مجموعه کامل) سوالات بانك صنعت و معدن پایان نامه هویت اجتماعی سوالات استخدامی وزارت بهداشت دانلود سوالات آزمون استخدامي مخابرات رشته کامپیوتر دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات + پاسخنامه پایان نامه افسردگي پایان نامه مشاوره پایان نامه وسواس پایان نامه استرس مقالات ترجمه پزشکی و دامپزشکی پایان نامه عملیات روانی بررسي اثرات تجديد ارزيابي موضوع پایان نامه نمونه سوالات آزمون استخدامي مخابرات پایان نامه ازدواج سوالات استخدامی آموزش و پرورش استاد کار سرامیک دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو کارشناس منابع آب دانلود پایان نامه دانلود سوالات استخدامی شرکت پالایش نفت تهران پایان نامه